bloed handen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Diervriendelijke moties verworpen.

Provincie Flevoland heeft bloed aan zijn handen


Steeds meer wetenschappers zijn het er over eens dat dieren net als mensen emoties en gevoelens kennen. Uit diverse wetenschappelijke studies is ook gebleken dat het klopt.

Toch is een dier volgens de wet niet veel meer dan een ding. Voor de provincie Flevoland lijkt een dier ook niet veel meer waarde te hebben dan een ding, want zij hebben ervoor gekozen dat na de bronsttijd het grootste gedeelte van de edelherten op de Oostvaardersplassen zal worden afgeschoten, dat wordt dus een massaslachting (te lezen in het artikel Bronsttijd). Net zoals men dingen die overtollig zijn meedoet met de vuilnis, zo ontdoet men zich op de Oostvaardersplassen van de overtollige edelherten.


In al die debatten die ik dit jaar in het provinciehuis van Flevoland heb bijgewoond valt het mij vooral op dat het de statenleden van de meeste partijen het dierenleed op de Oostvaardersplassen weinig lijkt te interesseren. De debatten die over de Oostvaarderplassen gevoerd werden, werden telkens maar door enkele partijen actief gevoerd, en vaak bleek dat diverse statenleden die wat inbrachten weinig (dossier) kennis hadden over het hele gebeuren, op enkele partijen na.

Al deze statenleden zijn dus wel de mensen die beslissen over leven een dood van duizenden dieren en deze mensen gaan over de toekomst van de Oostvaarderplassen. Erg zorgwekkend dus dat deze mensen het lot van de Oostvaardersplassen in handen hebben.

edelhert Oostvaardersplassen
Heibel in de polder

Op 17 oktober 2018 werden er in de provinciale vergaderingen Flevoland 3 moties ingediend. Kort samengevat waren dat de volgende moties:

  1. Er zal een parlementaire enquête moeten worden gehouden over hoe het in al die jaren allemaal zo ver is kunnen komen in de Oostvaardersplassen.
  2. Afschot van edelherten zal moeten worden opgeschort, zodat er voorlopig geen onoverkomelijke stappen worden gezet. Dus deze winter nog geen afschot voordat de mogelijkheden van andere oplossingen zijn onderzocht.
  3. Heckrunderen (die het toch al het zwaarst te verduren hebben gehad) en konikpaarden moeten zo snel mogelijk overgeplaatst worden naar andere gebieden. Hiermee komt het totaal aantal grote grazers onder de norm van de commissie van Geel, zodat er geen edelherten afgeschoten hoeven te worden.

 

Er werden ook nog andere oplossingen aangedragen. Er zal naar de mogelijkheden van anticonceptie gekeken moeten worden, in verschillende natuurgebieden over de wereld wordt dit met succes toegepast. Professor Tom Stout van de universiteit van Utrecht is een deskundige op dit gebied. Hiermee wordt het probleem uiteraard niet voor deze winter opgelost, maar het is wel een goede en diervriendelijke oplossing voor de langere termijn. Wanneer er deze winter voor de grote grazers weer voedselgebrek dreigt te komen, zal er tijdig bijgevoerd moeten worden (dat is eerder ook al besloten).

 

Men zou denken dat tenminste één van deze moties afkomstig zou zijn geweest van een partij die in haar naam heeft staan dat zij er voor de dieren is. Het tegendeel is waar, de Partij voor de Dieren heeft tegen al deze moties gestemd. Deze partij verkondigt altijd en overal dat zij tegen de jacht zijn, maar met het verwerpen van motie 2, dat er geen afschot van edelherten plaats zal mogen vinden voordat andere opties zijn onderzocht, geven zij groen licht voor een groteschalige slachtpartij die gepland staat in de Oostvaardersplassen. Ook heeft de Partij voor de Dieren uitdrukkelijk laten weten (evenals enkele andere partijen) dat zij tegen het bijvoeren zijn. Bij voedselschaarste zien zij dus liever dieren creperen van de honger dan dat er bijgevoerd gaat worden, omdat zij vinden dat de natuur zijn beloop moet hebben. Zij leven dus nog steeds in de waan dat er in dit kleine afgesloten gebied sprake is van natuurlijke processen.

 

Alleen de partijen 50Plus en de PVV, die beiden deze moties hebben ingediend, hebben voor al deze moties gestemd. Voor de rest hebben alle partijen van de provincie Flevoland tegen deze diervriendelijke moties gestemd. Alleen de SGP heeft nog ingestemd voor een parlementaire enquête.

 

Op 50Plus en de PVV na stemmen alle partijen (inclusief de PvdD) er dus mee in dat er binnenkort op de Oostvaardersplassen een massaslachting onder de edelherten plaats zal gaan vinden. Waarschijnlijk worden er dan 1.830 edelherten afgeschoten, dat betekent dat er 3 kwart van de dieren de kogel gaan krijgen.

 

De partijen 50Plus en PVV hebben regelmatig goede alternatieven voorgesteld, die door de andere partijen zijn weggestemd. De enige voorstellen waarmee de Partij voor de Dieren al die tijd mee is gekomen, is dat er gezorgd moet worden voor beschutting (dat wordt nu gerealiseerd) en dat het gebied zal moeten worden uitgebreid. Nu zijn velen misschien wel voorstander voor meer natuur in Nederland (ik ook), maar uitbreiding van de Oostvaardersplassen is geen oplossing voor de problemen daar, eerder kan men ervan spreken dat met het vergroten van het gebied ook gelijk het probleem wordt vergroot. Want in de Oostvaarderplassen leven nu eenmaal geen predatoren die er voor zorgen dat de populaties van de grote grazers op een aanvaardbaar niveau blijven. Wanneer men het gebied zal vergroten, dan zal er misschien in de eerste jaren in de winter geen voedselschaarste plaats gaan vinden. Maar voldoende voedsel betekent ook meer aanwas. Er zullen elke lente en zomer weer jongen geboren worden, de meesten zullen het dan overleven, want zij hebben geen natuurlijke vijanden. Elk jaar komen er meer en meer dieren bij en er is in eerste instantie weinig uitval. Op een gegeven moment komen er dan weer teveel dieren die nergens heen kunnen en deze zullen ook weer alles weer kaal gaan vreten, net als in de afgelopen jaren. Dan zit men weer met hetzelfde probleem als de afgelopen jaren.

Gebiedsuitbreiding is absoluut geen blijvende oplossing, het zorgt er alleen maar voor dat een nog groter gebied dan nu gaat veranderen in een desolate kale vlakte. Zelfs vanuit natuurreservaten in Zuid-Afrika worden olifanten en andere dieren verplaatst naar andere reservaten, omdat een teveel olifanten in een bepaald gebied de vegetatie vernield.. En dan denk men hier in Nederland door gebiedsuitbreiding van de Oostvaardersplassen het probleem op te lossen, terwijl men hetzelfde probleem kent in de reservaten van Zuid-Afrika die toch honderden keren groter zijn dan hier.

 

De Provinciale Staten van Flevoland hebben dus gekozen voor een korte termijn oplossing, een oplossing waarbij minstens duizend gezonde edelherten worden afgeslacht. De statenleden die hiervoor ingestemd hebben, hebben daarmee bloed aan hun handen.

 

De vergadering van de Provinciale Staten is terug te kijken op de website van de provincie Flevoland (klik hier). Het deel over de moties  is te vinden onder agendapunt 9 ‘Motie(s) vreemd aan de orde van de dag’

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

 

Update 16-12-2018:

Agelopen maandag 10 december is SBB begonnen met het afschot. Na telling bleek dat er ongeveer 2300 edelherten in de Oostvaardersplassen leven. Om op het gewenste aantal te komen zou dat betekenen dat maar liefst 80% van de edelherten moeten worden afgeschoten.

Meer hierover kunt u lezen in de volgende artikelen:

Massale afschot edelherten Deel 1.

Konikpaarden worden verplaatst en de heckrunderen mogen blijven

en

Massale afschot edelherten Deel 2.

Chaotische toestanden in de Oostvaardersplassen

 

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen