experiment
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

Michiel Rijsberman D66 Flevoland

Illegaal experiment en een diervriendelijk alternatief waarvoor men geen vergunning wil aanvragen


Geplaatst op 28 maar 2020


Wanneer men in Nederland een experiment met dieren wil uitvoeren, moet men daar toestemming voor vragen bij het ministerie.
Vervolgens gaan Dierexperimentencommissies (DEC's) beoordelen of het belang van het onderzoek opweegt tegen het ongerief van de dieren. Met dit advies bepaalt de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) of er een vergunning af wordt gegeven voor deze dierproeven.
De aanvraag van de het experiment met dieren wordt ethisch getoetst, daarbij wordt gekeken naar pijn en ongemakken waaraan dieren bloot gesteld worden, naar het aantal dieren dat bij het experiment gebruikt worden, waarbij de regel is “hoe minder dieren, hoe beter” en of er alternatieven voor deze dierproeven zijn.


In de Oostvaardersplassen vindt er al decennia lang een experiment met grote grazers plaats. Sinds Staatsbosbeheer in 1996 het beheer in de Oostvaardersplassen heeft overgenomen, voert men een beleid met als uitgangspunt: 'niets doen, tenzij... het zogenaamde hands-off beleid. Mijn grijpt niet in en kijkt dan hoe alles verloopt, de natuur zijn gang laten gaan.
Dat betekende dat er niet aan populatiebeheer werd gedaan, zodat de populatie grote grazers ongebreideld konden groeien. En de populatie edelherten, konikpaarden en heckrunderen groeiden zo erg, dat zij het hele natuurgebied kaal vraten, met als gevolg dat er niet het hele jaar rond voldoende voedsel was voor de dieren (niet alleen voor de grote grazers) om in de Oostvaardersplassen te overleven. Het hands-off beleid hield ook in dat er bij voedselschaarste niet bijgevoerd werd, met als gevolg dat er elke winter grote aantallen grote grazers na een lange lijdensweg stierven van de honger. Dit onder de mom van dat 'dit behoort tot de normale natuurlijke processen', die bij het beheer van de Oostvaardersplassen een leidende rol moesten spelen. Zelfs nu Staatsbosbeheer verplicht wordt een ander beleid te voeren, willen zij bij voedselgebrek de grote grazers nog niet bijvoeren, omdat dit niet natuurlijk zou zijn. Men wacht dan ook net zo lang met bijvoeren totdat de provincie Flevoland het hun opdraagt, maar op dat moment hebben de uitgemergelde grote grazers al lange tijd onnodig honger geleden.

Voor dit experiment waarbij men niet ingrijpt is nooit een vergunning aangevraagd, en dus ook nooit een vergunning voor afgegeven.
Dit had wel gemoeten, want bij dit experiment hebben grote aantallen konikpaarden, heckrunderen en edelherten pijn geleden.
Men is hier mee onderuit gekomen door mensen wijs te maken dat alles wat er zich in de Oostvaardersplassen afspeelde normale natuurlijke processen waren. Veel mensen trapten daarin.


Dit illegale experiment in de Oostvaardersplassen is door verschillende ecologen, met Frans Vera en Hans Olff in de hoofdrol, gebruikt om onderzoek te doen na hoe de natuur zich gedraagt als er niet ingegrepen wordt.
Wanneer de DEC's experimenten toetsen, kijken ze of het onderzoek opweegt tegen het ongerief van de dieren, maar in de Oostvaardersplassen leden de dieren onnodig en lang. Dit experiment in de Oostvaardersplassen was ook totaal overbodig, want elders in de wereld kan men in grotere natuurreservaten dit onderzoek ook doen, zonder dat dieren daar onder lijden.
Dit onderzoek was dan ook alleen maar in het voordeel van enkele ecologen omdat zij hiermee faam konden behalen. Het was niet in het belang van de wetenschap, maar puur voor het ego van enkele ecologen. Voor Staatsbosbeheer had dit experiment ook voordelen, dit experiment was een kostenbesparend alternatief van natuurbeheer. Men hoefde voor het maaien geen dure mankrachten in te huren, daarvoor zorgden de grote grazers. De grote grazers kostten Staatsbosbeheer niets, want men hoefde geen voer voor ze te kopen en er werden ook geen medische kosten gemaakt. Kosten die andere diereigenaren wel hebben.


Door dit barbaarse experiment zit men tegenwoordig opgescheept met een veel te grote populatie aan grote grazers in een kaalgevreten natuurgebied.
Om te zorgen dat de vegetatie in Oostvaardersplassen zich herstelt, zal de populatie grote grazers een stuk kleiner moeten worden. Dan is er ook nog een kans dat verschillende andere (bedreigde) diersoorten, die eerder in de Oostvaardersplassen voorkwamen, weer terug komen.
Om de grote van de populatie terug te brengen, zijn er verschillende mogelijkheden:


Afschot
Dit heeft als nadeel dat sociale banden binnen diergroepen worden verstoord, het levert de dieren stress op en zorgt voor onrust in het gebied. Dit zal elk jaar herhaald moeten worden, want elk jaar is er weer nieuwe aanwas.


Verplaatsing naar andere natuurgebieden
Dit is diervriendelijker dan afschot, hoewel het voor die tijd opsluiten in vangkralen en het transport zelf stress kan veroorzaken. Ook hier geldt dat er elk jaar weer nieuwe aanwas is en dat men voor deze nieuwe aanwas weer nieuwe natuurgebieden moet zoeken. Op een gegeven moment is het niet meer mogelijk om nieuwe locaties voor de grote grazers te vinden, omdat andere natuurgebieden hierdoor ook een keer vol raken. Hetzelfde gebeurde in Zuid-Afrika met olifanten. In Kruger Park waren teveel olifanten en men ging over om een gedeelte naar andere natuurparken te plaatsen. Maar hierdoor raakten andere parken ook overvol, daarna is men met succes overgegaan tot anticonceptie.


Anticonceptie
Het meest diervriendelijke alternatief. Anticonceptie met het PZP-vaccin wordt in verschillende natuurgebieden in het buitenland met succes toegepast en hiermee komen geen hormonen in het milieu terecht die het milieu kunnen schaden.
Maar in Nederland zijn deze anticonceptie middelen bij grote grazers (nog) niet toegestaan. Om in de Oostvaardersplassen toch aan anticonceptie te kunnen doen zou er eerst bij het ministerie de status van medisch experiment moeten worden aangevraagd. Dat zou geen probleem moeten zijn voor dit meest diervriendelijk alternatief.


Maar gedeputeerde Michiel Rijsberman zegt in een tv programma bij Omroep Flevoland dat hij dit niet ziet zitten. Als argument geeft hij aan dat je dan een soort dierproeven krijgt en dat er al genoeg gebeurd is in de Oostvaardersplassen, om nu ook nog te beginnen aan een medisch experiment gaat hem te ver.

Een merkwaardig argument om anticonceptie geen doorgang te kunnen laten vinden. Decennia lang heeft men door de vingers gezien dat er een barbaars experiment in de Oostvaardersplassen werd uitgevoerd. Er is inderdaad genoeg gebeurd in de Oostvaardersplassen, maar dit kan niet het argument zijn om een vergunning aan te vragen voor een diervriendelijke oplossing voor het grote poputieprobleem van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, waardoor deze meest diervriendelijke oplossing bij voorbaat niet door kan gaan.


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten