Omgevingsdienst
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

Controles afschot edelherten Oostvaardersplassen door omgevingsdienst


Controles van de Omgevingsdienst bij afschot edelherten, hoe serieus moeten wij deze nemen?


Omdat elk jaar door overbegrazing in de Oostvaardersplassen een gebrek aan voedsel was en daardoor elke winter vele grote grazers stierven van de honger, heeft de provincie Flevoland vorig jaar besloten om 1830 edelherten af te schieten en een deel van de konikpaarden te verplaatsen naar andere gebieden.
Het afschot van de edelherten is op 10 december 2018 begonnen en is geëindigd op 31 maart 2019, tenminste voor dit seizoen. In het najaar gaat men verder.


Er werd verkondigd dat dit afschot zorgvuldig zou gebeuren. Zo zou er niet in kuddes worden geschoten, omdat dan het risico bestaat dat bij een verkeerd schot andere dieren gewond kunnen raken. Er zou rekening gehouden worden met de sociale structuren in de hertenroedels en omdat de Oostvaardersplassen een Natura2000 vogelreservaat is, zou er ook rekening mee gehouden worden dat de vogels niet teveel verstoord worden. Uiteraard moeten de faunabeheerders van Staatsbosbeheer zich net als elke jager ook in de Oostvaardersplassen aan de wettelijke regels houden.


Op vragen van Statenleden antwoordt verantwoordelijke gedeputeerde Harold Hofstra keer op keer dat hij er van uit gaat dat het afschot binnen de wettelijke kaders heeft plaatsgevonden, omdat hij geen signalen heeft ontvangen dat dit niet het geval is geweest. Hiermee negeert hij de vele videobeelden op sociale media, waarop duidelijk te zien is dat kuddes edelherten door auto’s van Staatsbosbeheer opgejaagd worden, terwijl drijfjacht in Nederland verboden is. Uiteraard zorgen de opgejaagde edelherten ook voor verstoring van de vogels. Dat er geen rekening gehouden is met de rust van de vogels blijkt wel dat er foto’s op internet te zien zijn van een trekker met daarop een schutter die tussen het riet staat, terwijl afgesproken was dat er niet in het riet geschoten zou worden i.v.m. de watervogels.
Ook zijn er in verschillende beelden op sociale media te zien dat er op edelherten geschoten worden die in een kudde staan, dat terwijl vooraf werd gezegd dit niet te doen i.v.m. het risico om andere dieren te verwonden.


Staatsbosbeheer liet voor de aanvang van het afschot weten dat zij zorgvuldig te werk zouden gaan en dat daarom de verwachting was dat zij niet meer dan 20 edelherten per dag zouden gaan schieten. Inderdaad werden er tot 17 januari nooit meer dan 20 edelherten per dag geschoten, het gemiddelde lag zelfs op nog geen 10 dieren per dag.
Maar daarna gaan de afschotscijfers plotseling enorm omhoog, op 22 januari worden er maar liefst 131 dieren geschoten en op 25 januari zelfs 252, en dat terwijl er net als alle andere afschotdagen maar 4 schutters zijn ingezet, tenminste dat staat in de officiële gegevens die naar buiten zijn gebracht.
Zoals eerder vermeld gaat gedeputeerde Harold Hofstra er van uit dat het afschot zorgvuldig is gedaan en deze zich binnen de wettelijke kaders heeft plaatsgevonden. Hij baseert dit op de informatie die hij heeft ontvangen van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.


Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu.
De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) heeft van de provincie Flevoland de taak gekregen toezicht te houden op het afschot van de edelherten in de Oostvaardersplassen en mag handhavend optreden. Dit doet de OFGV door steekproefsgewijs controles uit te voeren, fysieke controles en administratieve controles.


Fysieke controles
Er zijn 2 soorten fysieke controles: aangekondigde fysieke controles en onaangekondigde fysieke controles. Op 22 en 25 januari, toen respectievelijk 131 en 252 edelherten zijn geschoten, heeft de Omgevingsdienst geen controles uitgevoerd. Wel is er daarvoor een onaangekondigde fysieke controle uitgevoerd, namelijk op 24 januari, toen zijn er 64 edelherten afgeschoten.


In de bovenstaande grafiek zijn de afschotcijfers per dag te zien. De dagen dat er aangekondigde controles hebben plaatsgevonden zijn rood gekleurd, de dagen dat er onaangekondigde controles hebben plaatsgevonden zijn geel gekleurd. Onder staan de weersomstandigheden (temperatuur en neerslag) zoals gemeten door het KNMI station Lelystad.


Wat houden deze fysieke controles in? Dit schrijft de Omgevingsdienst er zelf over:


Aangekondigde fysieke controles:
"Tijdens de uitvoering van het afschot worden door de OFGV aangekondigde controles gehouden. Dit houdt in dat er een afspraak met Staatsbosbeheer wordt gemaakt dat een toezichthouder van de OFGV mee gaat tijdens de afschot sessies. In het kader van veiligheid worden controles binnen in het gebied tijdens de afschot sessies altijd aangekondigd. Tijdens de aangekondigd fysieke controles wordt gecontroleerd of uitvoerders houden aan de voorwaarden in de vergunning en de opdracht."


Onaangekondigde fysieke controles:
"Naast aangekondigde fysiek controles vinden er ook onaangekondigde controles plaats. Toezichthouders van de OFGV controleren de voorwaarden op afstand zonder dat de uitvoerders van de opdracht op de hoogte zijn. Tijdens deze controle wordt bijvoorbeeld gekeken of er verstoring plaats vindt van aangewezen doelsoorten tijdens het afschot. Zo worden gehoorde schoten vastgelegd en de reactie van vogels hierop. Doormiddel van een administratieve controle zal dit op een later moment worden vergeleken met de aangeleverde gegevens door Staatsbosbeheer. Onaangekondigde controles kunnen ook controles zijn waarbij een toezichthouder van de OFGV zich meld korte tijd voor een afschotsessie en mededeelt dat hij mee wenst te gaan tijdens het afschot."


Deze verklaringen van de Omgevingsdienst roepen wel wat vragen op.

Bij de aangekondigde controles ligt het voor de hand dat de faunabeheerders zich aan de regels houden. Vergelijk het met een politieauto die achter je rijdt, dan ga je ook niet als een gek rijden.
De kans is dan ook erg klein dat er bij aangekondigde fysieke controles overtredingen geconstateerd worden die anders misschien wel begaan worden. Deze controles lijken mij dan ook niet erg van nut om te constateren of de uitvoerders zich wel altijd aan de vergunning en de opdracht houden.

Bij elke afschotsessie zijn er 4 faunabeheerders die zich actief bezig houden met het afschieten van edelherten, ik vraag mij dan af of er bij een aangekondigde controle bij alle 4 faunabeheerders een toezichthouder aanwezig is of dat er dan ook faunabeheerders elders in de Oostvaardersplassen actief kunnen zijn zonder dat er een toezichthouder bij hen is.
En hoe lang duren deze aangekondigde controles? Wordt er de hele dag gecontroleerd als de faunabeheerders actief zijn? Of slechts een klein gedeelte van de dag?


Op 31 januari is er een aangekondigde controle geweest. Op deze dag hebben de Stichting Cynthia & Annemieke videobeelden gemaakt waarop te zien is dat auto’s van Staatsbosbeheer de edelherten opjaagden en dat er op herten werden geschoten is die in een kudde stonden (zie de video hieronder). Waarom is dit niet gemeld aan Harold Hofstra? Was de omgevingsdienst op dat moment niet meer aanwezig? Waren zij elders in het gebied? Of…?


Tijdens de eerste 43 afschotsessies (t/m 28 febr.) zijn er slechts 4 aangekondigde fysieke controles geweest.


Steun ons met een financiële bijdrage;

© Copyright. All Rights Reserved.

DierDier

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De Omgevingsdienst meldt dat er bij onaangekondigde fysieke controles op afstand wordt gecontroleerd, zonder dat de uitvoerders daarvan op de hoogte zijn. In het kader van de veiligheid van de controleurs wordt er dus vanaf een afstand gecontroleerd. De vraag is wat zij onder een veilige afstand verstaan. Gaan zij dan wel het gebied in, maar blijven op een veilige afstand (buiten het schootsveld, maar komen dan wel zo dichtbij dat zij de schutters goed kunnen observeren? Of gaan zij het gebied niet in, maar observeren zij het gebeuren vanaf buiten de Oostvaardersplassen?
In het laatste geval lijkt het mij dat niet alles goed waargenomen kan worden, vanaf buiten de hekken is het onmogelijk om het hele terrein goed te overzien.
Zo schrijft de Omgevingsdienst bijvoorbeeld dat zij de reacties van vogels op gehoorde schoten vastleggen. Schoten klinken misschien ver, maar niet oneindig ver. Het lijkt mij bovendien onmogelijk om het gedrag van vogels op grote afstand, zelfs met een verrekijker, goed waar te kunnen nemen. Daarnaast verstoren niet alleen geweerschoten het gedrag van de vogels, de door SBB met auto’s opgejaagde edelherten, waarvan veelvuldig beelden op sociale media zijn te zien, hebben een veel grotere impact op vogels. Over dat laatste schrijft de Omgevingsdienst niets.


De Omgevingsdienst schrijf dat een toezichthouder zich korte tijd voor de afschotsessie kan melden bij de faunabeheerders met de mededeling dat hij mee wenst te gaan tijdens het afschot. Hoe vaak dit werkelijk is gebeurd is mij niet bekent. Maar hier geldt hetzelfde verhaal als bij de aangekondigde controles: wanneer de schutters weten dat er een toezichthouder aanwezig is, dan ligt het voor de hand dat zij wel oppassen dat zij geen overtreding begaan.


Tijdens de eerste 43 afschotsessies (t/m 28 febr.) zijn er 6 onaangekondigde fysieke controles geweest.


Administratieve controles
Ook voert de omgevingsdienst administratieve controles uit, hierover schrijft de omgevingsdienst zelf:
“Bij administratieve controles worden de aangeleverde gegevens gecontroleerd. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de afschot gegevens overeenkomen met de bevindingen van de toezichthouders welke tijdens een fysieke controle zijn vastgesteld. Bij de administratieve controles wordt getoetst aan de gestelde voorwaarden. Onder meer wordt vastgesteld of de verplichte vogeltellingen zijn uitgevoerd, of er verstoring plaats vindt van edelherten of vogels tijdens het afschot. Monitoring of de doelstand wordt gerealiseerd binnen de gestelde periode, of afschot binnen verstoringsafstanden van kwetsbare vogel territoriums plaats vindt etc.”


Bij een administratieve controle wordt vooral gekeken of de door Staatbosbeheer aangereikte gegevens overeenkomen met wat de controleurs in het veld zelf hebben waargenomen.
Men kijkt daarbij dus vooral of SBB zijn administratie wel op orde heeft, maar deze controle geeft geen goed beeld hoe de faunabeheerders werkelijk in het veld te werk gaan.
Tijdens de eerste 43 afschotsessies (t/m 28 febr.) hebben er 8 administratieve controles plaatsgevonden.


Al met al lijken deze controles van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek weinig voor te stellen. Wanneer een faunabeheerder bewust is van de aanwezigheid van een controleur zal hij wel oppassen dat hij geen overtreding begaat. Bij de andere controles kunnen de controleurs alles niet goed overzien en is de kans dat zij een gemaakte overtreding niet waarnemen erg groot.
Want hoe is het te verklaren dat Harold Hofstra keer op keer kan zeggen geen meldingen te hebben ontvangen dat er herten in de kuddes zijn geschoten? Dat edelherten door auto’s van Staatsbosbeheer worden opgejaagd? Terwijl op sociale media legio videobeelden staan waarop dit duidelijk te zien is. Er zijn daar zelfs beelden van gemaakt op een dag dat de Omgevingsdienst aanwezig was in de Oostvaardersplassen.


Het lijkt er op dat de Omgevingsdienst meer voor de vorm is ingezet, het brengt in ieder geval niet de onrechtmatigheden in beeld die door getuigen zijn waargenomen. Het inzetten van de Omgevingsdienst zorgt er wel voor dat de personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het afschot, zich kunnen verschuilen achter de omgevingsdienst wanneer er zaken aan het licht komen die niet door de beugel kunnen.
Het is dan ook erg jammer dat een kleine meerderheid van de Statenleden van Flevoland op 29 mei de motie niet gesteund heeft dat voorstelde een onderzoekscommissie in te stellen naar de wijze en methode hoe het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen de afgelopen winter heeft plaatsgevonden. Door deze motie niet te steunen hebben zij de kans voorbij laten gaan om er achter te komen wat zich werkelijk tijdens het afschot heeft afgespeeld.


N.B. Het afschotseizoen deze winter was van 10 december 2018 t/m 31 maart. In dit artikel worden niet de cijfers van de maand maart behandeld, omdat daarvan de afschotaantallen van de edelherten per dag nog niet naar buiten zijn gebracht.
In maart heeft de omgevingsdienst net als de vorige maanden wel controles uitgevoerd.Mede door belangrijke informatie die de Stichting Stamina heeft gegeven, is dit artikel tot stand kunnen komen.
Deze stichting, met ANBI-status, zet zich o.a. in voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, dit doen zo o.a. door gerechtelijke procedures. Dit kost uiteraard veel geld, daarom zijn donaties ontzettend welkom. Doneren kan op rekeningnummer: NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten