Persberichten
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Persberichten OostvaardersplassenGedeputeerde Staten provincie Flevoland

Persbericht en Statenmededeling over het bijvoeren van de grote grazers bij voedselgebrek

 

Persbericht 18 december 2018

Dit persbericht is door de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland uitgebracht. Velen zullen het waarschijnlijk al in de media gelezen hebben die dit persbericht letterlijk gepubliceerd hebben:

 

'Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben Staatsbosbeheer verzocht de heckrunderen en konikpaarden bij te voeren als er deze winter aantoonbaar voedselgebrek is. De edelherten mogen volgens de wet alleen worden bijgevoerd als er bijzondere weersomstandigheden zijn. Dit staat in de nieuwe beleidslijn bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen.

 

Het nieuwe beleidskader dat Provinciale Staten in juli van dit jaar vaststelde is erop gericht dat bijvoeren op termijn niet meer nodig is. Het terugbrengen van het aantal edelherten is weliswaar gestart, maar zal naar verwachting deze winter niet leiden tot de doelstand van 490 dieren. Deze winter is daarom een overgangsjaar. Voor de paarden en de runderen in het gebied is het mogelijk dat er komende winter onvoldoende voedsel beschikbaar is.

 

Het college wil voorkomen dat de dieren deze winter een tekort aan voedsel hebben, daarom zijn er in overleg met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over wanneer het zinvol is om tot bijvoeren over te gaan. Gedeputeerde Staten houden hiermee rekening met de motie bijvoeren van 11 juli dit jaar, die in Provinciale Staten brede steun kreeg.'


Statenmededeling Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen winter 2018/2019

 

11 december 2018

 

Kern mededeling:

Gedeputeerde Staten hebben een beleidslijn vastgesteld voor het bijvoeren van de heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen in de winter van 2018/2019.

 

Mededeling:

De winter 2018/2019 is te beschouwen als een overgangsjaar. De maatregelen in het beleidskader beheer Oostvaardersplassen zijn erop gericht dat op de lange termijn bijvoeren in de winter niet meer nodig zal zijn. De voorbereiding voor de vermindering van de aantallen grote grazers zijn gestart, maar zullen naar verwachting niet volledig hun beslag krijgen in de winter van 2018-2019, met name door bezwaren die zijn Ingediend tegen de opdrachten en vergunningen die zijn verstrekt. Dit leidt ertoe dat er in 2018/2019 een situatie kan ontstaan, waarin bijvoeren gewenst is.

 

Provinciale Staten hebben op 11 juli 2018 bij motie aangegeven dat ze bijvoeren niet willen uitsluiten. Met de nu voorliggende beleidslijn wordt aangegeven op basis van welke argumenten en criteria bijvoeren van de konikpaarden en heckrunderen mogelijk is en in welke situatie ontheffing kan worden verleend voor het bijvoeren van edelherten.

 

De inzet van Gedeputeerde Staten is om sterven van heckrunderen en konikpaarden door voedseltekort in de winter 2018/2019 zo veel mogelijk te voorkomen. Het bijvoeren van edelherten is in principe verboden. De beleidslijn beschrijft in welke situaties hierop een uitzondering kan worden gemaakt en een ontheffing kan worden verleend. In de beleidslijn bijvoeren wordt verwezen naar de tegelijkertijd vastgestelde beleidslijn Sluiting jacht bij bijzondere weersomstandigheden. 

 

Beleidslijn Sluiting jacht bij bijzondere weersomstandigheden

1. Bevoegdheden Gedeputeerde Staten

Op grond van artikel 3.22 lid 4 Wet natuurbeschenning zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om de jacht te sluiten als gevolg van bijzondere weersomstandigheden.

 

Gedeputeerde Staten kunnen ovenwegen om de jacht te sluiten als gevolg van winterse omstandigheden (sneeuw, ijs), bij extreme hoge rivienwaterstanden (bijvoorbeeld als gevolg van versmelting van ijs in hoger geleden gebieden in Europa) en indien er botulisme optreedt in een periode van extreme grote en langdurige warmte.

 

Sluiting van de jacht zal in de eerste plaats betrekking hebben op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend). Sluiting van de jacht kan ook gevolgen hebben voor vrijstellingen en/of ontheffingen die zijn verleend op grond van artikelen 3.3, 3.8, 3.10 lid 2 en 3.15 voor het doden van dieren. Deze vrijstellingen en ontheffingen worden bij sluiting van de jacht opgeschort.

 

2. Algemene verbodsregels bii winterse omstandigheden

Naast de mogelijkheid van sluiting van de jacht door Gedeputeerde Staten biedt de Wet natuurbeschemriing in artikel 3.22 en Besluit natuurbeschenning 3.6 een aantal algemene verbodsregels bij winterse omstandigheden. Zo is het verboden te jagen:

• Indien de grond met sneeuw Is bedekt (Bnb 3.6 lid 7);

• op wild voor zover dat zich bevindt in of in de nabijheid van wakken of bijten in het ijs (Bnb 3.6 lid 9);

• op wild dat als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeert (lid k). Ingevolge het Besluit natuurbescherming (art. 3,7lid 3) geldt het verbod om te jagen indien de grond met sneeuw is bedekt niet:

• voor de jacht op de wilde eend of houtduif; • voor de jacht op konijn, haas of fazant indien deze dieren anders worden bejaagd dan voor de voet.

 

3. Criteria voor Gedeputeerde Staten om tot sluiting over te kunnen gaan

Aandachtspunten zijn de conditie van het wild en van andere diersoorten, de weerssltuatie ten aanzien van sneeuw- en ijsbedekking, de aanwezigheid van ijzel, eventueel in combinatie met sneeuw, de weersvoorspellingen van het KNMI, de aanwezigheid en bereikbaarheid van voedsel, landbouwschade en de vraag welke categorieën van wild/overige diersoorten een jachtsluiting vereisen.

 

Met inachtneming van bovenstaande aandachtspunten zijn Gedeputeerde Staten van mening dat sluiting van de jacht noodzakelijk is, indien voldaan wordt aan de navolgende criteria gerekend over de gehele provincie Flevoland:

 

Criterium 1 Sneeuwbedekking in grote delen van de provincie.

Circa 90% van het provinciale grondoppervlak is met sneeuw bedekt over een periode langer dan 10 dagen.

 

Geldt voor jacht (Fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend) Alle ontheffingen voor schade aan gewassen Geldt niet voor Ontheffingen in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer. Ontheffingen voor vroeg-reactief afschot.

 

Óf Criterium 2 Bedekking met bevroren sneeuw

Circa 90% van het provinciale grondoppervlak is met bevroren sneeuw bedekt over een periode langer dan 7 dagen.

 

Geldt voor jacht, beheer en schadebestrijding: Fazant, haas, houtduif, konijn, wilde eend, reeën, damherten, vossen, eksters en kauwen Geldt niet voor Ontheffingen in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer. Ontheffingen voor vroeg-reactief afschot.

 

óf Criterium 3 Ijsbedekking op open water en rivieren, sloten en kanalen

Circa 50% van meren, sloten en kanalen is bedekt met een gesloten laag ijs, langer dan 7 dagen.

 

Geldt voor jacht, beheer en schadebestrijding: Watervogels

Geldt niet voor Ontheffingen in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer.

 

Óf Criterium 4 Bij ijzel op sneeuw

Meer dan 50% en langer dan 7 dagen

Geldt voor jacht, beheer en schadebestrijding; Watervogels

Geldt niet voor Ontheffingen in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer.

 

NB: Overigens is het denkbaar dat een zeer slechte conditie van diersoorten in combinatie met zeer harde, koude oostenwind ertoe leidt dat de jacht eerder kan worden gesloten en de ontheffingen opgeschort worden, ook al is de sneeuw-Zijsbedekking van het provinciale grondoppervlak nog geen 90%. Ook het tegenovergestelde is denkbaar Bovengenoemde criteria zijn niet absoluut en moeten meer als een richtlijn worden gezien.

 

Beleidslijn Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen, winter 2018/2019

1. Aanleiding

1.1 Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten een nieuw beleidskader vastgesteld voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Doel van het provinciaal beleid is:"... de realisatie van de Natura 2000 doelen voor de Vogelrichtlijnsoorten en realisatie van een door de mens als bijzonder ervaren en kwalitatief hoogwaardig natuurgebied in de nabijheid van de stedelijke gebieden in Flevoland en de Randstad, dat een breed maatschappelijk draagvlak kent" (Beleidskader beheer Oostvaardersplassen, par. 2.5).

 

In het beleidskader is opgenomen dat het beleid en beheer van de grote grazers edelherten, konikpaarden en heckrunderen - moet worden aangepast (Beleidskader, Samenvatting); Doel van het beleid is:"... dat er levensvatbare populaties grote grazers in het Oostvaardersplassengebied zijn en dat het welzijn van de dieren is gewaarborgd. Voorkomen moet worden dat dieren onnodig lijden vanwege voedseltekorten Het beleidskader geeft aan (Beleidskader, Samenvatting) om:"... tot een reset van het aantal grote grazers te komen en de aantallen dit jaar [2018] te verminderen tot 1100 dieren". De voorbereidingen voor deze vermindering zijn gestart, maar zullen niet in 2018 hun beslag krijgen, met name door bezwaren die zijn ingediend tegen opdrachten en vergunningen die zijn verstrekt.

 

Deze vertraging kan ertoe leiden dat er in de winter van 2018/2019 opnieuw een situatie kan ontstaan, waarbij een besluit tot ontheffing voor het bijvoeren van de edelherten aan de orde is. Provinciale Staten hebben op 11 juli 2018 bij motie aangegeven dat ze bijvoeren niet willen uitsluiten.

 

1.2 Doel van de beleidslijn

In deze beleidslijn is aangegeven welk beleid Gedeputeerde Staten van Flevoland In de winter van 2018/2019 gaan hanteren met betrekking tot het bijvoeren van edelherten, konikpaarden en heckrunderen. De beleidslijn gaat allereerst in op het juridisch en inhoudelijk kader dat ten grondslag ligt aan het gekozen beleid.

 

1.3 Juridisch kader

Op grond van artikel 3.32 lid 1 van de Wet natuurbescherming is het verboden in het wild levende edelherten bij te voeren. De Wet natuurbescherming kent In artikel 3.32 lid 2 twee mogelijkheden om hiervoor een ontheffing te verlenen: a) bijzondere weersomstandigheden óf, b) een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.

 

De konikpaarden en heckrunderen worden op grond van gerechtelijke uitspraken in het beleidskader beschouwd als gehouden wilde dieren. Het beleidskader verwijst daarbij naar de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Op deze categorie dieren is hoofdstuk 3 - soorten, van de Wet natuurbescherming niet van toepassing, maar gelden wel andere criteria dan voor dieren die onderdeel zijn van de landbouwkundige productie. Op grond van de Wet natuurbescherming art. 1.11 geldt ten aanzien van alle in het wild levende dieren en planten een zorgplicht. Deze zorgplicht is dus ook voor de gehouden wilde dieren van belang. Staatsbosbeheer is - als eigenaar en beheerder van het gebied verantwoordelijk de zorgplicht na te leven bij het feitelijk beheer.

 

1.4 Inhoudelijk kader

Met het terugbrengen van het aantal grazers en het daarna stabiliseren van de populatieomvang is het doel dat de draagkracht van het gebied ook in de winterperiode voldoende blijft om wintersterfte onder grote grazers door voedseltekorten te voorkomen. Het beleidskader geeft hierover als randvoonwaarde aan dat:"... het aantal dieren en de beschikbare hoeveelheid voedsel is zodanig dat onnodig lijden van grote grazers wordt voorkomen en er geen aanleiding tot bijvoeren ontstaat" (Beleidskader, pan 5.3.3.). Het beleidskader geeft aan dat - om dit te bereiken - het nodig is om: "....vooralsnog voor een aantal jaren een plafond aan te houden van 1500 dieren in de najaarstelling".

 

Het beleidskader geeft met betrekking tot bijvoeren aan: "Bijvoeren van dieren in de winterperiode is een op het eerste oog sympathieke maatregel maar heeft negatieve (neven-) effecten. Bijvoeren leidt ertoe dat meer dieren de winter gaan overleven. De draagkracht van het gebied wordt als het ware kunstmatig verhoogd. Daardoor nemen de aantallen per hectare toe en worden meer jongen in de zomerperiode geboren. In de daarop volgende winterperiode ontstaat voor meer dieren een voedselvraagstuk. Dat vergt steeds meer bijvoeren en/of steeds groter aantallen dieren die moeten afgeschoten".

 

1.5 Winter 2018/2019

In de winter van 2018/2019 zijn de volgende maatregelen voorzien: het uitplaatsen van konikpaarden, waarmee de kudde wordt teruggebracht tot een aantal van 450 dieren; start van het verminderen van het aantal edelherten door middel van afschot tot een aantal van 490 dieren met een eventuele uitloop tot 1 januari 2020; het minimaal handhaven van de bestaande populatie runderen. Het beleidskader geeft hiervoor aan: "Om een levensvatbare populatie te behouden zou dit aantal niet (veel) verder moeten verminderen".

 

1.6 Verantwoordelijkheden

Op 20 juli 2018 hebben de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van hetgeen dat in het beleidskader is vastgelegd. In het convenant is onder andere opgenomen dat: "Partijen erkennen dat zij - ieder vanuit hun eigen rol en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving - een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het Oostvaardersplassengebied en onderschrijven daarbij het Beleidskader als uitgangspunt, waarbij a. de provincie verantwoordelijk is voor het beleid en b. Staatsbosbeheer voor het beheer en de uitvoering daarvan".

 

Dit leidt tot de volgende beleidslijn ten aanzien van het eventueel bijvoeren in deze winter:

 

2. Beleidslijn

2.1 Biivoeren van heckrunderen

Het aantal runderen bedroeg op 1 april 2018 nog geen 160. De najaarstelling gaf aan dat er eind oktober 200 heckrunderen in het gebied aanwezig waren. Het beleidskader geeft aan dat - om een levensvatbare populatie te behouden - dit aantal niet moet verminderen. Staatsbosbeheer monitort de conditie van de runderen. De inzet van Gedeputeerde Staten is dat - gegeven de huidige omvang van de populatie heckrunderen - zo veel mogelijk heckrunderen de winter 2018/2019 in een voldoende conditie doorkomen.

 

Gedeputeerde Staten zullen Staatsbosbeheer verzoeken om sterven van heckrunderen door voedseltekort zo veel mogelijk te voorkomen. Staatsbosbeheer wordt verzocht om - op het moment dat de situatie voorzien wordt waarin er onvoldoende voedselaanbod is voor de heckrunderen - de runderen gecontroleerd bij te voeren. Voor de onderbouwing van deze noodzaak baseert Staatsbosbeheer zich op de advisering van deskundigen op het gebied van wilde grote herbivoren, die in een periode van een (voorzien) beperkt voedselaanbod regelmatig worden geconsulteerd, waaronder de veterinaire commissie van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer meldt het bijvoeren van de heckrunderen aan de portefeuillehouder van de provincie, voordat wordt gestart met het bijvoeren.

 

Als Staatsbosbeheer besluit om te beginnen met bijvoeren van de heckrunderen, dan wordt Staatsbosbeheer verzocht om zo veel als mogelijk te voorkomen dat edelherten gebruik kunnen maken van het voer dat bedoeld is voor de heckrunderen. Dit laatste is niet van toepassing op het moment dat Gedeputeerde Staten een ontheffing hebben verleend voor het bijvoeren van edelherten.

 

2.2 Lokvoeren van konikpaarden

De vermindering van de konikpaarden is beschreven in het Plan van aanpak Reset grote grazers van Staatsbosbeheer. De planning van Staatsbosbeheer is het uitplaatsen van een aantal groepen konikpaarden in de periode januari - maart 2019. Het plan van aanpak beschrijft dat ten behoeve van de uitplaatsing een vangweide en (daarbinnen) een vangkraal worden aangelegd. Om de konikpaarden de vangweide en de vangkraal in te krijgen, kan lokvoer worden gebruikt. Staatsbosbeheer bepaalt in samenspraak met de instanties die de uitplaatsing organiseren op welke momenten de inzet van lokvoer nodig is, alsmede de hoeveelheid voedsel die nodig is om de paarden in een voldoende conditie te houden. Het lokvoeren zal alleen in en nabij de vangweide plaatsvinden.

 

De inzet van Gedeputeerde Staten is dat de konikpaarden die voor her- en uitplaatsing op transport gaan, in voldoende conditie zijn. Staatsbosbeheer wordt gevraagd om zo veel als mogelijk te voorkomen dat edelherten gebruik kunnen maken van het lokvoer dat bedoeld is voor deze konikpaarden.

 

2.3 Biivoeren van konikpaarden

Gedeputeerde Staten zullen verder Staatsbosbeheer verzoeken om sterven van konikpaarden door voedseltekort zo veel mogelijk te voorkomen. Staatsbosbeheer wordt verzocht om - op het moment dat de situatie voorzien wordt waarin er onvoldoende voedselaanbod is voor de konikpaarden - de paarden gericht bij te voeren. Voor de onderbouwing van deze noodzaak baseert Staatsbosbeheer zich op de advisering van deskundigen op het gebied van wilde grote herbivoren, die in een periode van een (voorzien) beperkt voedselaanbod regelmatig worden geconsulteerd, waaronder de veterinaire commissie van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer meldt het bijvoeren van de konikpaarden aan de portefeuillehouder van de provincie, voordat wordt gestart met het bijvoeren.

 

Als Staatsbosbeheer besluit om te beginnen met bijvoeren van de konikpaarden, dan wordt Staatsbosbeheer verzocht om zo veel als mogelijk te voorkomen dat edelherten gebruik kunnen maken van het voer dat bedoeld is voor de konikpaarden. Dit laatste is niet van toepassing op het moment dat Gedeputeerde Staten een ontheffing hebben verleend voor het bijvoeren van edelherten.

 

2.4 Bijvoeren van edelherten

Bijvoeren van edelherten is in principe verboden. De Wet natuurbescherming kent in artikel 3.32, lid 2 twee mogelijkheden om een ontheffing te verlenen: a) bijzondere weersomstandigheden óf, b) een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.

 

Ad. a) Bijzondere weersomstandigheden

Indien er sprake is van bijzondere weersomstandigheden, met een zodanig sneeuw- of ijsbedekking dat het voedsel voor de edelherten over een langere periode niet bereikbaar is, kan Gedeputeerde Staten besluiten ontheffing te verlenen om centraal in het gebied op een aantal vaste plaatsen edelherten bij te voeren. Hierbij wordt aangesloten bij de criteria die de provincie hanteert voor het besluit om de jacht te sluiten en ontheffingen op een aantal soorten op te schorten (conform beleidslijn "Sluiting jacht bij bijzondere weersomstandigheden"):

 

Criterium 1

Sneeuwbedekking in grote delen van de provincie: circa 90% van het provinciale grondoppervlak is met sneeuw bedekt over een periode langer dan 10 dagen.

Criterium 2

Bedekking met bevroren sneeuw: circa 90% van het provinciale grondoppervlak is met bevroren sneeuw bedekt over een periode langer dan 7 dagen Voor de onderbouwing van de noodzaak dient voorafgaand aan het besluit een dierenarts, deskundig op het gebied van grote grazers, vast te stellen dat de weeromstandigheden inderdaad leiden tot ernstige schade.

 

Ad. b) Een tijdelijk natuurlijk voedseltekort, waarbij het welzijn van de dieren in het geding is.

Om het welzijn van de dieren in het gebied te waarborgen is een ontheffing verleend voor vroeg-reactief afschot van edelherten. In de situatie dat er sprake is van het in het geding zijn van het welzijn van de dieren door tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het totaal aantal edelherten onder de grens van 490 dieren komt, kan Gedeputeerde Staten besluiten om bij te voeren op grond van een ontheffing.

 

De inzet van Gedeputeerde Staten is om, in het geval dat een of beide situaties voor een ontheffing zich aandient, hiervan gebruik te maken.

 

3. Biivoeren door anderen dan Staatsbosbeheer

Het (bij)voeren van de dieren moet gecontroleerd gebeuren, met voedsel dat van goede kwaliteit is. Dit voeren is alleen voorbehouden aan Staatsbosbeheer en aan door hen ingeschakelde deskundigen

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten